หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : หัวหน้างานยุคใหม่4.0ในสไตล์4เก่ง : Leadership Program

อยากเจอหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานดีๆ

(Leadership Development Program) เชิญทางนี้ได้เลยนะครับ

หลักสูตรหัวหน้างานยุคใหม่4.0ในสไตล์4เก่ง

หลักการและเหตุผล

                การทำงานของหัวหน้างานที่ดีนั้น  เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสิ่งที่หัวหน้าแต่ละคนและองค์กรแต่ละองค์กรต้องการ  แต่บางครั้งการที่ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานอาจจะมาแบบรวดเร็วโดยที่ตัวเองยังไม่ได้คาดคิด  และยังปรับตัวเองยังไม่ได้  ทำให้หัวหน้างานเองนั้นไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  และก็ทำให้องค์กรนั้นพลาดที่อาจจะใช้คนที่ไม่ต้องกับงาน  และทำให้งานในแผนกนั้นๆเสียไปในที่สุด

                ดังนั้นเองเพื่อให้การทำงานของหัวหน้างานมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และทำให้องค์กรไม่พลาดในการที่เลือกคนๆนั้นมาเป็นหัวหน้างานในสายงานนั้นๆ อีกทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงในตามยุคตามสมัยไม่ว่าจะเป็น 4.0 หรือ 5.0 จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาหัวหน้างานที่ยังไม่ผ่านการอบรมหรือที่ต้องการมีความรู้เพิ่มเติมจากการเป็นหัวหน้างาน ในหลักสูตรของ  หัวหน้างานยุคใหม่4.0ในสไตล์4เก่ง” ที่ครอบคลุมในการทำงานที่เป็นหัวหน้างานในทุกรูปแบบ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรเองและหัวหน้าท่านนั้นต่อไป

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

1.เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่4.0ในสไตล์4เก่ง  

(เก่งงาน,เก่งคน,เก่งคิด,เก่งดำเนินชีวิต)

2.เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา

3.เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่รับผิดชอบได้ดีมากยิ่งขึ้นและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.เสริมทักษะในการทำงานของหัวหน้างานยุคใหม่ 4.0 

ด้านทักษะ

1.เพื่อฝึกทักษะการสร้างความมั่นใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ  การวางตัวต่อหน้าลูกน้อง  และการแสดงออกอย่างมืออาชีพและการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

2.เพื่อฝึกทักษะในการเป็นที่ปรึกษาต่อหน้าลูกน้องสามารถรับได้ทุกสถานการณ์

3.เพื่อฝึกทักษะในการสอนงานของลูกน้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4.เพื่อฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกน้องและฝ่ายอื่นๆ

ด้านทัศนคติ

1.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการเป็นหัวหน้างานที่ดี   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และค่านิยมขององค์กร

2.เพื่อให้สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรดียิ่งขึ้น   ทำให้เกิดความประทับใจที่ดี  ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

3.เพื่อเป็นการสร้างทีมงานในทีมงานนั้นให้มีมาตรฐาน   ให้มีการประเมินผล  และให้มีการตรวจติดตามการทำงานของทีมงานได้อย่างไร้ที่ติ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เพื่อให้หัวหน้างานในองค์กรนั้น  สามารถเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพอย่างตามองค์กรต้องการตามแบบ เก่งคือ  เก่งงาน,เก่งคน,เก่งคิด,เก่งการดำเนินชีวิต

ปัจจัยนำสู่ความสำเร็จของโครงการ

1.ความตั้งใจจริงและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการให้ความสำคัญ  และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  การร่วมกำหนดรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมของบริษัท  และการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและสถานที่กำหนด

2.นำความรู้ที่ได้รับไปใช้รวมทั้งมีการติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานเป็นรายบุคคลอย่างจริงจัง

3.ควรมีประกาศอย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งในการเป็นหัวหน้างาน

ผลคาดว่าที่จะได้รับของโครงการ

1.หัวหน้างานใหม่ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรสามารถนำความรู้ที่ได้รับในหลักสูตร    

หัวหน้างานยุคใหม่4.0ในสไตล์4เก่ง สามารถไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

2.หัวหน้างานใหม่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มีแนวทางในการทำงานของตนเองที่ชัดเจน

3.หัวหน้างานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสามารถเป็นที่ยอมรับในส่วนของผู้บังคับบัญชาและองค์กร

ประเด็นในการสัมมนา

09.00-12.00 เก่งงาน,เก่งคิด(ภาคเช้า)

-ตำแหน่งหัวหน้างานคืออะไร

-การบริหารและการดูแลลูกน้องสำหรับหัวหน้างาน

-การติดตามงานลูกน้องและทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพเท่ากัน

-การวางแผนงานและวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานและทีม

-การทำงานสไตล์แบบใหม่ให้ทันยุค 4.0 

13.00-16.00 เก่งคน,เก่งการดำเนินชีวิต (ภาคบ่าย)

-เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในที่ทำงานและที่บ้าน

-การเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกน้อง

-การแก้ไขปัญหาในทีมงานเบื้องต้น   

-การสื่อสาร

-หลักการประเมินผลงานลูกน้องให้ได้ตามหลักปฏิบัติ

-การทำงานเป็นทีม

-การเป็นผู้ตามที่ดี

-ทัศนคติที่ดีมีความคิดบวกเพื่องานสำเร็จ

ผลคาดว่าที่จะได้รับ

คาดว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ในการเป็นหัวงานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  สามารถเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชา

กำหนดในการสัมมนา

ตามความสะดวกขององค์กร 

วิธีการฝึกอบรมและสัมมนา

การบรรยาย @Workshop 

วิธีการประเมินผล 

Pre-Post Test 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,667