หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train The Trainer)

หลักสูตร  เสริมทักษะการเป็นวิทยากร ( Train The Trainer )

รูปแบบฝึกอบรม ; ละลายพฤติกรรมบรรยาย,กิจกรรมWorkshop,อภิปราย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากร ( Train The Trainer )

1. เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมของวิทยากร  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

2. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและฝึกฝนทักษะการเป็นวิทยากรที่ดีและถูกต้องตามหลักการ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติรายบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์เชิงทักษะและการนำไปใช้ได้จริงของวิทยากร

 หัวข้อการอบรมของหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากร ( Train The Trainer )

วันที่ 1ของหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากร ( Train The Trainer

1. ความหมายและความสำคัญของการฝึกอบรม

2. บทบาทของวิทยากร

3. วิทยากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. วงจรการฝึกอบรม

5.การเตรียมการของวิทยากรฝึกอบรม และวางแผนการถ่ายทอด

6.เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ

7. ฝึกปฏิบัติรอบแรกและวิจารณ์(ทุกคน)

 หลักสูตร Train The Trainer 2564,อบรมการเป็นวิทยากร2564,โครงการTrainTheTrainer,หลักสูตรTrainTheTrainerที่ไหนดี,สถาบันรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรTrainTheTrainer,บริษัทรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรTrainTheTrainer,วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรTrainTheTrainer

วันที่ 2ของหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากร ( Train The Trainer )

1. วิธีแก้ความประหม่าและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง

2.การทำให้เกิดความความเข้าใจในเนื้อหา

3.วิธีตอบคำถามและควบคุมชั้น

4. การสร้างบรรยายกาศและการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

5. การพัฒนาทักษะตัวของวิทยากร

6.เทคนิคการลงเวทีอย่างประทับใจ

7. เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสม

8. เทคนิคการก้าวขึ้นเวทีและการทักทาย

9. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

10. ฝึกปฏิบัติรอบสองและวิจารณ์ (ทุกคน)

11. 10 ประการของผู้พูดที่ดี

12.  ฝึกปฏิบัติรอบสามและวิจารณ์ ( ฝึกเป็นวิทยากรเต็มรูปแบบ)

13.การหารายได้จากการสอน (เฉพาะวิทยากรภายนอก)

วิธีการอบรมและสัมนาของหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากร ( Train The Trainer )

บรรยาย  สาธิต  ระดมความคิดและเน้นการฝึกปฏิบัติบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์เชิงทักษะและการนำไปใช้จริง

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่เรียนจะต้องมีหน้าที่สอนภายในบริษัทหรือข้างนอกบริษัท

ระยะเวลา

1-2 วัน สำหรับฝึกอบรมออนไลน์จะฝึกอบรม 1 วัน   

หมายเหตุของหลักสูตรเสริมทักษะการเป็นวิทยากร ( Train The Trainer )

มีการถ่ายทำวิดีโอของผู้เข้าเรียนตอนสอนและให้หลังจากอบรมเพื่อนำไปปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,667