5เทคนิคในการสร้างทีมให้สำเร็จโดยเร็ว

บทความโดย อาทิตย์ ทองงาม ติดต่อโทร0909659106,0814262862Line@Trainer_are

เราอยากให้ทีมของเราทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน..ช่วยเหลือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย..ไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการทำงาน..เราจะทำไงดีลองมาดู5เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้สำเร็จจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ

Team Building

 1.งานต้องเท่าเทียม:คนที่เป็นหัวหน้าทีมจะต้องแบ่งงานให้เกิดความเท่าเทียมไม่ให้คนใดคนหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไป..ทั้งนี้เมื่อแบ่งงานเท่าเทียมกันแล้ว..อย่าหยุดที่จะพัฒนาลูกทีมให้เขาเก่งอย่างสูงที่สุด..เพราะอนาคต..เราต้องเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น..ลูกน้องเราเองก็ต้องเลื่อนตำแหน่งมาแทนเราซึ่งการทำงานเป็นทีมจะต้องอาศัยองค์กรประกอบหลายอย่างผสมกัน

Walk Rally

 2.ความสัมพันธ์ต้องเกิด : กล่าวคือในการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดจะมีพื้นฐานมาจาก..การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน..ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง..โดยทั้งหมดทั้งหมดมาจากทีมนั้นอาจจะมีการละลายพฤติกรรมก่อนเข้าทำงานหรือระหว่างการทำงานและอาจจะสอดแทรกการทำกิจกรรมสร้างทีมหีอteambuildingหรืออาจจะเป็นกิจกรรมผจญภัยตามฐานwalkrallyทั้งนี้เมื่อทำกิจกรรมตรงนี้ผ่านไปแล้ว..ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีไม่มากก็น้อยแล้วจะส่งผลต่อการทำงานในทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในทีมจะต้องอาศัยองค์กรประกอบหลายอย่างผสมกัน

Team Building

 3.ยอมรับความคิดเห็นด้วยเหตุผล : หลายต่อหลายครั้งที่การทำงานในทีมไม่ประสบความสำเร็จ จะมาจาก การไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น โดยอาจจะใช้ความคิดของตัวเราเอง..เมื่อเราทำงานเป็นทีมแล้วในทีมของเราจะใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ขั้นแรก ก็ต้องให้คนแต่ละคนระดมสมองกันมาเพื่อนให้เกิดความคิดใหม่ๆและเมื่อระดมสมองกันก็ต้องตัดสินใจด้วยเหตุผล โดย...ผู้นำทีม ซึ่งการทำงานเป็นทีมจะต้องอาศัยองค์กรประกอบหลายอย่างผสมกัน
รับจัดกิจกรรม walk rally
 4.เกรดประเมินผลงานต้องตามจริง : การทำงานเป็นทีมปะกอบไปด้วยหัวหน้าทีมรองหัวหน้าและสมาชิกและไม่ว่าหัวหน้าทีมจะสนิทกับใครหรืออย่างไร การประเมินในการทำงานจะต้องอิงกับ #ผลงาน และ#ความประพฤติ จึงจะทำให้เกรดที่ได้จากการประเมินผลจะยุติธรรม ซึ่งการประเมินตามเกรดให้สอดคล้องกับผลงานจะต้องอาศัยองค์กรประกอบหลายอย่างผสมกัน 
รับจัดกิจกรรม walkrally
 5.เป้าหมายทีมต้องท้าทาย : การทำงานทุกๆวัน เราต้องมีเป้าหมาย ทีมก็ต้องมีเป้าหมายเช่นกัน ทั้งนี้เป้าหมายของทีมก็ต้องมาจากการระดมสมองของลุกน้องและสมาชิกในทีม เพื่อสร้างเป้าหมายในทีมอย่างท้าทาย เช่น การผลิตงานต้องไม่เกิดงาน  เสยอดขายจะต้องเท่าไหร่ในเดือนนี้ ซึ่งต้องได้มากกว่าเดือนที่แล้ว เป็นต้น ซึ่งการทำงานเป็นทีมจะต้องอาศัยองค์กรประกอบหลายอย่างผสมกัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 60,122