หลักสูตรหัวหน้างานยุคใหม่

    หลายองค์กรเมื่อพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จะคาดหวังกับการทำงานของหัวหน้างานไว้เป็นอย่างสูง เพราะหัวหน้างานทั้งหมดที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขององค์กร หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หัวหน้างานทั้งหมดเปรียบเสมือนตัวแทนของนายจ้าง ดังนั้นหัวหน้างานทั้งหมดจะต้องเป็นหัวหน้างานยุดใหม่ ซึ่งจะต้องมีทักษะของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ในด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการของลูกค้า จะต้องมีทักษะของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ในด้าน Digital จะต้องมีทักษะของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ในด้านการบริหารคนและบริหารงาน ดังนั้น หัวหน้างานในองค์กรจะต้องเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่พร้อมตอบสนองการเติบโตขององค์กร และพร้อมเปลี่ยนแปลงสู่ยุคที่เขาเรียกว่า ยุค4.0 

ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจทักษะของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่ดีแล้ว หัวหน้างานยุคใหม่จะต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะต่างๆอย่างรอบด้าน ซึ่ง1ในหลักสูตรที่พร้อมจะพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ก็คือ โครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

1.เพื่อพัฒนาทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและทักษะต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.เพื่อพัฒนาทักษะการมอบหมายงานลูกน้องให้งานนั้นทันต่อเวลาและทันต่อความต้องการของลูกค้า 

3.เพื่อเพิ่มทักษะของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานและใช้ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับ 

4.เพื่อให้เข้าใจระบบการฝึกอบรมของพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับของหัวหน้างาน 

5.เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานในด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับยุคและสมัย 

หัวข้อการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ (เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์) 

1.เพื่อพัฒนาทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและทักษะต่อการเปลี่ยนแปลง

-ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

-ศิลปะในการสอนงานให้ลูกน้องเข้าใจ

-ศิลปะในการบริหารความเปลี่ยนแปลงของโลก ณ.ปัจจุบัน 

-ศิลปะการบริหารเวลาเพื่อทันต่อความต้องการขององค์กรและลูกค้า 

2.เพื่อพัฒนาทักษะการมอบหมายงานลูกน้องให้งานนั้นทันต่อเวลาและทันต่อความต้องการของลูกค้า 

-ศิลปะการมอบหมายงานและการใช้คำสื่อสารกับลูกน้อง

-ทักษะการติดตามงานตามเวลาที่กำหนด

-การบริหารแผนงานและการวางแผนกลยุทธ์

3.เพื่อเพิ่มทักษะของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานและใช้ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับ

-ทักษะการบริหารและสร้างทีมงานของหัวหน้างาน

-การบริหารและสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-การบริหารทีมงานให้เกิดการทำงานอย่างเท่าเทียมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

-เทคนิคการบริหารคนและและประเมินผลอย่างเท่าเทียม

4.เพื่อให้เข้าใจระบบการฝึกอบรมของพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับของหัวหน้างาน 

-ทักษะการฝึกอบรมและพัฒนาลูกน้อง

-ทักษะการประเมินผลหลังจากการพัฒนา

-รูปแบบของการฝึกอบรมและการพัฒนาลูกน้อง

-รูปแบบในการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารทีมงาน 

5.เพื่อพัฒนาทักษะทักษะของหัวหน้างานในด้านอื่นๆเพื่อให้ทันต่อยุคต่อสมัย 

-พัฒนาหัวหน้างานในด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

-พัฒนาหัวหน้างานในด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็ว

-พัฒนาหัวหน้างานในด้านการสร้างดาวเด่นเพื่อสืบทอดตำแหน่ง

ฯลฯ

รูปแบบของการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

-บรรยาย,Workshop

รูปแบบของการประเมินผล

-Pre-Post Test 

กลุ่มเป้าหมาย

-เหมาะสำหรับพนักงานที่กำลังจะเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้างาน

-องค์กรที่สนใจตามเนื้อหาที่กำหนด 

ระยะเวลา 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขององค์กร

วิทยากรและเขียนหลักสูตรนี้โดย : Facebook Page : เทรนเนอร์อ้า-รับจัดกิจกรรม Team Building และ Safety Day 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,667