หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : สร้างทีมงานยุคใหม่ที่รู้จักใช้ Digital Technology ในรูปแบบกิจกรรม Team Building

หลักการและเหตุผล

การทำงานในองค์กรในยุค Digital นั้น  สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรแต่ละองค์กรนั้นขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ก็คือ   การทำงานเป็นทีมโดยใช้เครื่องมือ Digital Technologyมาเป็นตัวขับเคลื่อน แต่กว่าแต่ละองค์กรนั้นจะสามารถทำงานเป็นทีมโดยมี Digital Technology มาขับเคลื่อนได้นั้น  จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง     อาทิเช่น  การติดต่อสื่อสาร  ทักษะการพูด  การเคารพต่อ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การมีความรักให้ต่อเพื่อนร่วมงานและทีมงานซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อการทำงานกับลูกค้าภายนอก การคิดเชิงบวก การเรียนรู้ในเครื่องมือ Digital ฯลฯ แต่กระนั้นเองอุปสรรคในการทำงานทีมก็มีเหมือนกัน  เช่น  การมีทัศนคติที่แตกต่างจากในทีมงาน   ความเป็นตัวเองสูง  การไม่เปิดใจรับTechnology ใหม่ๆ และอีโก้สูง  แต่ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคอยู่เสมอไป 

รับจัดกิจกรรม team building,รับจัดกิจกรรม team building online,บริษัทรับจัดกิจกรรม team building,บริษัทรับจัดกิจกรรม team building online,รับจัดกิจกรรม online,กิจกรรม team building 1วัน online

รับจัดกิจกรรม Team Building

ดังนั้นเอง  หากพนักงานในองค์กรมีความเข้าใจในเรื่องของการทำงานที่เป็นทีมที่พร้อมกัน 

โดยใช้เครื่องมือ Digital Technologyมาเป็นตัวขับเคลื่อน เห็นเป้าหมายขององค์กรเป็น

ที่ตั้ง  ก็จะทำให้องค์กรนั้นเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักสูตร  หลักสูตรสร้างทีมงานยุคใหม่ที่รู้จักใช้ 

Digital Technology” ในรูปแบบกิจกรรม Team Building 

กิจกรรม Team Building 1วัน

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

1.เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานเป็นทีม Digital Technology และมีความรู้ด้านการสื่อสารกับการคิดบวก

2.เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน  เทคนิคการสื่อสารในองค์กรและเป็นที่ยอมรับขององค์กร

3.เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยพิจารณาใช้เครื่องมือ Digital Technology ให้เหมาะกับงาน และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมอาทิเช่น ผลลัพท์ของทีมงานและฝ่าย

ด้านทักษะ

1.เพื่อฝึกทักษะการสร้างเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม  การวางตัวในทีมงาน  การพูดจาที่ดี  การแสดงออกอย่างมืออาชีพ  และการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

2.เพื่อฝึกทักษะในการเข้ากับเพื่อนร่วมทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถรับได้ทุกสถานการณ์ การทักษะของการคิดบวก และมีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับฝ่ายอื่นๆ

3.เพื่อฝึกใช้เครื่องมือ Digital Technology พื้นฐาน

ด้านทัศนคติ

1.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการทำงานเป็นทีม   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และค่านิยมขององค์กร และมองลูกค้าเป็นที่ 1

2.เพื่อให้สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรดียิ่งขึ้น   ทำให้เกิดความประทับใจที่ดี  ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

3.เพื่อเป็นการสร้างทีมงานในทีมงานนั้นให้มีมาตรฐาน   และเปิดใจในการใช้เครื่องมือ Digital Technology ให้สอดคล้องกับการทำงาน

Digital Marketing

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนั้น  สามารถทำงานเป็นทีม  และเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างตามองค์กรต้องการ

ปัจจัยนำสู่ความสำเร็จของโครงการ

1.ความตั้งใจจริงและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการให้ความสำคัญ  และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  การร่วมกำหนดรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมของบริษัท  และการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและสถานที่กำหนด

2.นำความรู้ที่ได้รับไปใช้  รวมทั้งมีการติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานเป็นรายบุคคลอย่างจริงจัง

3.ควรมีประกาศอย่างชัดเจนสำหรับฝ่ายใดที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลคาดว่าที่จะได้รับของโครงการ

1.พนักงานที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรสามารถนำความรู้ที่ได้รับในหลักสูตรหลักสูตรสร้างทีมงานยุคใหม่ที่รู้จักใช้ 

Digital Technology” ในรูปแบบกิจกรรม Team Buildingสามารถไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน  

และเป็นรูปธรรม

2.พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มีแนวทางในการทำงานของตนเองที่ชัดเจน

3.พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถเป็นที่ยอมรับในส่วนของผู้บังคับบัญชาและองค์กร

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมและความรู้ในแต่ละช่วงเวลา

09.00–12.00 

กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างสัมพันธ์ที่ดี

กิจกรรมเรียกพลังความพร้อม

กิจกรรมการสื่อสารผ่านLine

กิจกรรมเชือกวิเศษ SEO

กิจกรรมกระดาษหัวใจที่ใช้ Google Business

12.00-13.00 เบรก

13.00-16.00 

กิจกรรมการสร้างทีมงาน

กิจกรรมแบ่งกลุ่ม

กิจกรรมเลขาหัวหน้าน่ารักต้องรู้จัก ทำคลิป

กิจกรรมนับเลขพาเพลิน

สรุปในแต่ละฐานและเนื้อหา Digital Technology  

ถ่ายรูปหมู่

ผลคาดว่าที่จะได้รับ

คาดว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับ

นำไปใช้ในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น  สามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในองค์กรและองค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร

กำหนดในการสัมมนา

ตามความสะดวกขององค์กร 

วิธีการฝึกอบรมและสัมมนา

@กิจกรรมและเกม @ การแสดงออก  @ กลุ่มสัมพันธ์ @ การแสดงความคิด  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 60,122