หลักสูตรสร้างทีมงานยุคใหม่ที่รู้จักใช้ Digital Technology ในรูปแบบกิจกรรม Team Building

หลักการและเหตุผล

การทำงานในองค์กรในยุค Digital นั้น  สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรแต่ละองค์กรนั้นขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ก็คือ   การทำงานเป็นทีมโดยใช้เครื่องมือ Digital Technologyมาเป็นตัวขับเคลื่อน แต่กว่าแต่ละองค์กรนั้นจะสามารถทำงานเป็นทีมโดยมี Digital Technology มาขับเคลื่อนได้นั้น  จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง     อาทิเช่น  การติดต่อสื่อสาร  ทักษะการพูด  การเคารพต่อ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การมีความรักให้ต่อเพื่อนร่วมงานและทีมงานซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อการทำงานกับลูกค้าภายนอก การคิดเชิงบวก การเรียนรู้ในเครื่องมือ Digital ฯลฯ แต่กระนั้นเองอุปสรรคในการทำงานทีมก็มีเหมือนกัน  เช่น  การมีทัศนคติที่แตกต่างจากในทีมงาน   ความเป็นตัวเองสูง  การไม่เปิดใจรับTechnology ใหม่ๆ และอีโก้สูง  แต่ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคอยู่เสมอไป 

รับจัดกิจกรรม Team Building

ดังนั้นเอง  หากพนักงานในองค์กรมีความเข้าใจในเรื่องของการทำงานที่เป็นทีมที่พร้อมกัน 

โดยใช้เครื่องมือ Digital Technologyมาเป็นตัวขับเคลื่อน เห็นเป้าหมายขององค์กรเป็น

ที่ตั้ง  ก็จะทำให้องค์กรนั้นเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักสูตร  หลักสูตรสร้างทีมงานยุคใหม่ที่รู้จักใช้ 

Digital Technology” ในรูปแบบกิจกรรม Team Building 

กิจกรรม Team Building 1วัน

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

1.เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานเป็นทีม Digital Technology และมีความรู้ด้านการสื่อสารกับการคิดบวก

2.เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน  เทคนิคการสื่อสารในองค์กรและเป็นที่ยอมรับขององค์กร

3.เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยพิจารณาใช้เครื่องมือ Digital Technology ให้เหมาะกับงาน และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมอาทิเช่น ผลลัพท์ของทีมงานและฝ่าย

ด้านทักษะ

1.เพื่อฝึกทักษะการสร้างเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม  การวางตัวในทีมงาน  การพูดจาที่ดี  การแสดงออกอย่างมืออาชีพ  และการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

2.เพื่อฝึกทักษะในการเข้ากับเพื่อนร่วมทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถรับได้ทุกสถานการณ์ การทักษะของการคิดบวก และมีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับฝ่ายอื่นๆ

3.เพื่อฝึกใช้เครื่องมือ Digital Technology พื้นฐาน

ด้านทัศนคติ

1.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการทำงานเป็นทีม   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และค่านิยมขององค์กร และมองลูกค้าเป็นที่ 1

2.เพื่อให้สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรดียิ่งขึ้น   ทำให้เกิดความประทับใจที่ดี  ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

3.เพื่อเป็นการสร้างทีมงานในทีมงานนั้นให้มีมาตรฐาน   และเปิดใจในการใช้เครื่องมือ Digital Technology ให้สอดคล้องกับการทำงาน

Digital Marketing

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนั้น  สามารถทำงานเป็นทีม  และเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างตามองค์กรต้องการ

ปัจจัยนำสู่ความสำเร็จของโครงการ

1.ความตั้งใจจริงและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการให้ความสำคัญ  และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  การร่วมกำหนดรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมของบริษัท  และการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและสถานที่กำหนด

2.นำความรู้ที่ได้รับไปใช้  รวมทั้งมีการติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานเป็นรายบุคคลอย่างจริงจัง

3.ควรมีประกาศอย่างชัดเจนสำหรับฝ่ายใดที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลคาดว่าที่จะได้รับของโครงการ

1.พนักงานที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรสามารถนำความรู้ที่ได้รับในหลักสูตรหลักสูตรสร้างทีมงานยุคใหม่ที่รู้จักใช้ 

Digital Technology” ในรูปแบบกิจกรรม Team Buildingสามารถไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน  

และเป็นรูปธรรม

2.พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มีแนวทางในการทำงานของตนเองที่ชัดเจน

3.พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถเป็นที่ยอมรับในส่วนของผู้บังคับบัญชาและองค์กร

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมและความรู้ในแต่ละช่วงเวลา

09.00–12.00 กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างสัมพันธ์ที่ดี

กิจกรรมเรียกพลังความพร้อม

กิจกรรมการสื่อสารผ่านLine

กิจกรรมเชือกวิเศษ SEO

กิจกรรมกระดาษหัวใจที่ใช้ Google Business

12.00-13.00 เบรก

กิจกรรม Team Building

13.00-16.00 กิจกรรมการสร้างทีมงาน

กิจกรรมแบ่งกลุ่ม

กิจกรรมเลขาหัวหน้าน่ารักต้องรู้จัก ทำคลิป

กิจกรรมนับเลขพาเพลิน

สรุปในแต่ละฐานและเนื้อหา Digital Technology  

ถ่ายรูปหมู่

กิจกรรม Team Building

ผลคาดว่าที่จะได้รับ

คาดว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับ

นำไปใช้ในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น  สามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในองค์กรและองค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร

กำหนดในการสัมมนา

ตามความสะดวกขององค์กร 

วิธีการฝึกอบรมและสัมมนา

@กิจกรรมและเกม @ การแสดงออก  @ กลุ่มสัมพันธ์ @ การแสดงความคิด  

Visitors: 25,673