หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : เทคนิคการใช้ระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานโดยแนวทาง PDCA (Kaizen Suggestion System By PDCA)

หลักสูตรเทคนิคการใช้ระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานโดยแนวทาง PDCA : Kaizen Suggestion System By PDCA

รูปแบบการจัดฝึกอบรม:บรรยาย,Workshop,ละลายพฤติกรรมทางความคิด

 

บทนำ

        เคยได้ยินคำว่า ความคิดของแต่ละคนมีประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความคิดในการใช้ชีวิต ความคิดในการพัฒนาตนเอง หรือแม้กระทั่งความคิดที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ แต่ด้วยสังคมของไทยเราจะถูกสอนมาว่าให้ฝึกเป็นผู้ตาม ไม่กล้าคิดที่ในสิ่งที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่ง คิดเพื่อปรับปรุง แต่เมื่อเราใช้ชีวิตในการทำงาน โดยเฉพาะองค์กรที่เน้นการฝึกปฏิบัติและปรับปรุง จะมีกิจกรรมหนึ่งที่เราเรียกว่า กิจกรรมข้อเสนอแนะและกิจกรรมการปรับปรุงงานหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Suggestion & Kaizen กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะดึงความคิดของพนักงานออกมาเพื่อปรับปรุงหน้างานที่ตนเองรับผิดชอบสามารถวัดผลก่อนและหลังปรับปรุงได้ว่าสามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้เท่าไหร่ ซึ่งกิจกรรมนี้เองจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสได้แสดงความคิดอย่างเต็มที่และมีค่าความคิดให้ด้วยหากเรื่องนั้นๆผ่านการพิจารณาจากหัวหน้างานของตนเอง

       แต่อย่างที่ว่า..เราถูกปลูกฝังในเรื่องการแสดงและใช้ความคิดมานานและหากจะหาหลักสูตรที่จะสามารถตอบโจทย์ในการที่จะทำให้พนักงานได้ใช้ความคิดเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขั้น หลักสูตร เทคนิคการใช้ระบบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานโดยแนวทาง PDCA  ( Kaizen Suggestion System By PDCA ) ก็น่าจะตอบโจทย์ในการให้พนักงานได้ใช้ความคิดเพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.ผุ้เข้ารับการอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการดำเนินงาน และ เทคนิคที่สำคัญที่นำมาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมข้อเสนอแนะและและการปรับปรุงงานได้ (Kaizen & Suggestion)

2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะและการปรับปรุงงาน(Kaizen & Suggestion) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความคิดเชิงบวกที่เปิดกว้างต่อการทำกิจกรรม

3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนบันทึกและรายงานข้อเสนอแนะและการปรับปรุง(Kaizen & Suggestion) ได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนากิจกรรมข้อเสนอแนะและการทำไคเซ็นภายในบริษัทได้

 

หัวข้อการอบรม

1.ประวัติความเป็นมาของการทำกิจกรรมไคเซ็น

2.ความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม

3.คำนิยามและความหมายของไคเซ็น

4.จุดมุ่งหมายของกิจกรรมไคเซ็น

5.ความแตกต่างของกิจกรรมไคเซ็นและข้อเสนอแนะ

6.แนวทางการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานในพื้นที่ของตนเอง

7.หลักการและแนวคิดสำหรับไคเซ็น

8.เทคนิคที่นำมาใช้ในการทำไคเซ็น

9.ขั้นตอนการทำไคเซ็นและการเขียนรายงานไคเซ็น

10.ขั้นตอนการทำปรับปรุง

11.ระดับของการทำไคเซ็นตลอดจนแนวทางในการดำเนินในอนาคต

12.ฝึกเชิงปฏิบัติการ

 

รูปแบบการประเมินผล

การเสนอแนะและการเขียน Kaizen 

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย,Workshop,ฝึกอบรมได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 60,123