หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : เทคนิคการเขียนและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมในแต่ละประเภท

หลักสูตรเทคนิคการเขียนและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมในแต่ละประเภท

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจเทคนิคการเขียนหลักสูตรฝึกอบรมในแต่ละประเภท

2.เพื่อให้พนักงานได้ทราบการหาที่มาสำหรับการเขียนหลักสูตรฝึกอบรม

3.เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปพัฒนาคนและ พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน 

พ.ศ.2545 ทั้งแบบฝึกอบรม In-House Training และ Online Training  

หัวข้อฝึกอบรมและกำหนดการ

09.00 – 10.30     

หลักสูตรฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่รับพิจารณา

การเขียนหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด 

การเขียนหลักสูตรที่จำเป็นต้องอบรม

10.45 - 12.00      

แนวทางการเขียนหลักสูตรเพื่อยกระดับหรือ Up Skill  

การออกแบบวัตถุประสงค์+ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เทคนิคการวางหัวข้อฝึกอบรม-หัวข้อย่อยของหลักสูตร

13.00-14.30        

ความสำคัญของการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา,รูปแบบการฝึกอบรม

การเขียนหลักสูตรในแบบฟอร์มของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

14.45-16.00        

แนวทางการฝึกอบรมออนไลน์และหลักสูตรที่สามารถนำไปฝึกอบรมได้  

การนำ Google form มาใช้ในการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อลดในงานเอกสาร

รูปแบบการประเมินผลในแต่ละประเภททั้งIn-House Training และ Online Training  

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและผู้สนใจทั่วไป 

ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย,ฝึกปฏิบัติ

การประเมินผล

Pre-Post Test

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 61,024