หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 : PDPA

หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 : PDPA 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA 

2.เพื่อให้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล 

3.เพื่อให้เข้าใจในการทำ PDPA ในแต่ละฝ่ายและในแต่ละธุรกิจ

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562,pdpa,อบรม pdpa 2565,วิทยากรฝึกอบรม,ออนไลน์,แบบประเมิน,ฟรี,update,บริษัทรับจัดฝึกอบรม

หัวข้อฝึกอบรมและกำหนดการ 

09.00-10.30 

ความหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 หรือ PDPA 

นิยามศัพท์ของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” และ “เจ้าของข้อมูล”

10.45-12.00

การจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล

ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562,pdpa,อบรม pdpa 2565,วิทยากรฝึกอบรม,ออนไลน์,แบบประเมิน,ฟรี,update,บริษัทรับจัดฝึกอบรม

13.00-14.30

แนวทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติอย่างไร ผู้ใช้จะต้องมีความรับผิดชอบแบบไหน

มาตรการการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อ้างอิงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 หรือ PDPA 

14.45-16.00

ความต้องการใช้ข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวกับนายจ้าง และลูกจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร

ความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และบทลงโทษ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การจ่ายค่าสินไหม โทษปรับต่างๆ และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562,pdpa,อบรม pdpa 2565,วิทยากรฝึกอบรม,ออนไลน์,แบบประเมิน,ฟรี,update,บริษัทรับจัดฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

09.00-16.00 น. หรือ ตามที่องค์กรกำหนด 

รูปแบบการอบรม 

การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอ (สามารถฝึกอบรมได้ทั้ง Online และ In-House Training)

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test (ได้ทั้ง Paper Test และ Online Test) 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 60,120