หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักการและเหตุผล     

เนื่องจากมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นฉบับปี ค.ศ. 2015  องค์กรจึงจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจในข้อกําหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อกําหนดใหม่เพื่อให้ การประยุกต์ใช้ข้อกําหนดและการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากที่สุด   ดังนั้นการอบรมคณะทํางานให้ทราบข้อกําหนดการประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเร่งด่วนเพื่อการเตรียมพร้อมองค์กรสู่การตรวจรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดนี้

วัตถุประสงค์       

1.เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงข้อกําหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015   

2.รวมทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

หัวข้อหลักในการฝึกอบรม 

>การปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001:2015 

>ข้อกําหนด ISO 14001:2015 

> แนวทางการประยุกต์ใช้ ISO 14001:2015

 

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ 

09:00-10:30

แนะนํามาตรฐาน ISO 14001:2015 และการเปลี่ยนแปลง

10:45-12:00

ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015/Work shop

ข้อกำหนดข้อที่4  

-ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร

-ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

-การกำหนดขอบข่ายระบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดข้อที่5.ความเป็นผู้นำ

ข้อกำหนดข้อที่6.การวางแผน

-ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

-การจัดการความเสี่ยงกับอุปสรรคและโอกาส

-การวางแผนงาน วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม

12:00-13:00 Break

13:00-14:30 

ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015/Work Shop

ข้อกำหนดหมวดที่.การสนับสนุน

ข้อกำหนดหมวดที่8.การดำเนินการ

14:45-16:00

ข้อกำหนดข้อที่9.การประเมินสมรรถนะ

ข้อกำหนดข้อที่10.การปรับปรุง

แนวทางการประยุกต์ใช้

Question and answer / Test 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      

ตัวแทนฝ่ายบริหาร,คณะทํางานผู้ตรวจประเมินภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา

1 วัน 

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย , Workshop (สามารถฝึกอบรมได้ทั้ง Online และ In-House Training) 

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test (ได้ทั้ง Paper Test และ Online Test) 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,668