หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015

หลักการและเหตุผล

การตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นกรอบที่มั่นคงสำหรับการทำให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การเพิ่มทักษะการตรวจประเมินของท่านในระดับสากลของ ISO 14001: 2015 และเพิ่มศักยภาพในการตรวจประเมินภายในของท่าน

หลักสูตรนี้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประเมินและรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมตัว และการดำเนินกิจกรรมการประเมิน การรวบรวมและแจกจ่ายรายงานการตรวจประเมินและกิจกรรมการติดตามผลการตรวจประเมิน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เรียนรู้ถึงวิธีการตรวจประเมินกระบวนการของ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

2.เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อหลักของการฝึกอบรม 

ความต้องการของข้อกำหนด ISO 14001:2015 กับการตรวจติดตาม 

การวางแผนการตรวจและการจัดทำรายการคำถาม 

การรายงานผลการตรวจติดตาม

 

หัวข้อการฝึกอบรมและกำหนดการ

09:00-10:30           

ข้อกำหนด ISO 14001:2015

หลักการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

10:45-12:00           

ขั้นตอนการตรวจประเมินและการรายงาน

การเตรียมรายการคำถาม Audit Checklist

การรายงานความไม่สอดคล้อง NC statement writing 

12:00-13:00  Break

13:00-14:30           

Work shop การรายงานความไม่สอดคล้อง NC statement writing 

14:45- 16:00         

work shop การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย   

ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร(Internal Auditor) , ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 รวมทั้งผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เตรียมพร้อมในการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน(Trainee Auditor)

ระยะเวลา

1 วัน 

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย , Workshop (สามารถฝึกอบรมได้ทั้ง Online และ In-House Training) 

รูปแบบการประเมินผล

Pre-Post Test (ได้ทั้ง Paper Test และ Online Test) 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,667