หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : พัฒนาประสิทธิภาพในงานด้วยการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำแนวคิดการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น

3.เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ 

09.00-10.30 แนวคิดกรอบการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So

-วิธีการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So 

-ส่วนประกอบและเครื่องมือในการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So  

 หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม,พัฒนาในงานด้วยการสื่อสารแบบ ho-ren-so,วิทยากรฝึกอบรมการสื่อสาร,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,สถาบันรับจัดฝึกอบรม

10.45-12.00 การเตรียมข้อมูลในการสื่อสารตามสไตล์ Ho-Ren-So   

-วิธีการสื่อสารแบบ บทนำ-เนื้อเรื่อง-สรุป  

-การเตรียมความพร้อมในคำตอบสำหรับคำถามที่อาจจะเกิดขึ้น  

13.00-14.30 วิธีการสื่อสารในสายสำนักงานและสายการผลิตที่ใช้ใน Ho-Ren-So

-สำนักงาน : ไปพบ-คุยโทรศัพท์-ส่งอีเมล์ 

-สายการผลิตและส่วนที่เกี่ยวข้อง : ประชุม-ลงพื้นที่-สรุปรายงาน 

14.45-16.00 เทคนิคการประชุมให้มีประสิทธิภาพในแบบฉบับของ Ho-Ren-So  

-เทคนิคในการดำเนินเสนอและตั้งคำถามสำหรับผู้นำการประชุมและผู้นำเสนอ 

-การสื่อสารแบบสองทางในที่ประชุมเพื่อการสรุปในแนวทางเดียวกัน 

การวัดผลประสิทธิภาพ ก่อน-หลัง ในแบบฉบับของ Ho-Ren-So ที่มาจาก Kaizen   

 

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้างาน  

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง  หรือ ตามที่องค์กรกำหนด 

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย/Workshop (สามารถฝึกอบรมได้ทั้ง Online และ In-House Training)

การประเมินผล : Pre-Test , Post-Test (ได้ทั้ง Paper Test และ Online Test) 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 60,122