หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : Excel Version 2016

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการคำสั่งพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดของ Excel 2016 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มศักยภาพในการค้นหา 

หัวข้อหลักในการอบรม

1.พื้นฐาน Excel 2016 / Account & Service / การใส่ข้อมูลใน Worksheet 

2.Format Cell จัดรูปแบบเซลล์ / การจัดการ Worksheet / สูตรคำนวณ (Formula) ใน Excel 

3.Range Name และสูตรอาร์เรย์ / Function สูตรแบบฟังก์ชัน / Link Cell , ตรวจสอบสูตร 

4.วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ / วิเคราะห์แนวโน้มด้วย Sparkline / การแทรกรูปภาพ 

5.SmartArt & Shape / การจัดรูปแบบเป็นตาราง (Table) 

6.จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) / การใช้ฐานข้อมูล Sort,Filter,Slicer

7.การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table / การรวมข้อมูลและแบ่งกลุ่มข้อมูล 

8.การวิเคราะห์ข้อมูล 3D MAP Forecast Sheet / มุมมองเอกสารและการสั่งพิมพ์ 

9.แชร์เอกสารและความปลอดภัย

"หมายเหตุ : หัวข้อฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า"

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่ใช้งาน Excel 

ระยะเวลา : 1 วัน  

รูปแบบการฝึกอบรม  : บรรยาย / ถาม-ตอบ  / ฝึกปฏิบัติ  

รูปแบบการประเมินผล  : ภาคปฏิบัติและประเมินจากงานและเวลาที่กำหนด / Pre-Post Test

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 60,122