หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : Excel Version 2019

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการคำสั่งพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดของ Excel 2019 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มศักยภาพในการค้นหา 

หัวข้อหลักในการอบรม

1.เทคนิคการป้อนและจัดรูปแบบข้อมูลแบบ Data Entry 

2.เทคนิคการทำเสนอกราฟด้วย Infographic Dynamic Chart แบบมืออาชีพ 

3.การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข Conditional Formatting 

4.ฟั่งก์ชั่นและการคำนวณ Calculation and Functional 

5.ทำงานด้านฐานข้อมูล Database,PivotTable,PivotChart,Power Pivot,Data Model,Query

6.เทคนิคการนำเสนอรายงานข้อมูลแบบกราฟิก

7.เทคนิคการจัดการข้อมูล การแชร์ และรีวิวข้อมูล 

"หมายเหตุ : หัวข้อฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า"

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่ใช้งาน Excel 

ระยะเวลา : 1 วัน  

รูปแบบการฝึกอบรม  : บรรยาย / ถาม-ตอบ / Workshop 

รูปแบบการประเมินผล  : ภาคปฏิบัติและประเมินจากชิ้นงานและเวลาที่กำหนด / Pre-Post Test

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,667