หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

               การทำงานที่หลายองค์กรคาดหวังอย่างหนึ่งก็คือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว แต่หลายองค์กรอาจจะประสบปัญหาในด้านการสื่อสารที่ส่งผลในการทำงานที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารตามมาอีกมากมาย

               ดังนั้นเอง ด้วยโลกปัจจุบันที่เครื่องมือการสื่อสารเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว คนในองค์กรก็ต้องได้รับการพัฒนาด้านการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารกับคนในแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี เกิดการทำงานที่รวดเร็วทั้งภายในและภายนอก เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรในเรื่องของการสื่อสารและความรวดเร็วในการทำงานด้วยเช่นกัน

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ2565,หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,วิทยากรหลักสูคตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ,หลักสตรการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรม,หลักสูตรcommunicationskill,เทคนิคการสื่อสารและการประสานงา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคการสื่อสารไปใช้ในการสื่อสารกับคนในแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและภายนอก

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำทักษะการสื่อสารในการทำงานเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

09.00-10.30

หลักการที่สำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการสื่อสารและความสำคัญ

ประเภทของการสื่อสาร

10.45-12.00

การพัฒนาทักษะการฟัง

แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

13.00-14.30

การวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงาน DISC Model

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

   *เรียนรู้และทำความเข้าใจกับคนที่มีบุคลิกแบบแตกต่าง

   *เรียนรู้การสร้างสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่น

14.45-16.00  

หลักการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

เครื่องมือสื่อสารในโลกยุคที่มาปรับใช้ในการทำงาน  

กลุ่มเป้าหมาย: พนักงาน

ระยะเวลา:6 ชั่วโมง

รูปแบบ: บรรยาย/Workshop (ฝึกอบรมได้ทั้งออนไซต์และออนไลน์)

การประเมินผล:Pre-Test , Post-Test 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 58,668