หลักสูตรที่รับจัดฝึกอบรม : 10กระบวนการเป็นหัวหน้างานที่ดี 1วัน

ใครๆก็อยากได้หัวหน้างานและผู้นำที่ดี ??? 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง 

ลองมาอ่านกันครับ ว่าการเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดี ภายใน 10 ข้อมีอะไรบ้าง

1.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องมาทำงานก่อนลูกน้องเสมอและกลับหลังลูกน้องเสมอ

2.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องวางแผนงานหรือบริหารงานเป็นในแต่ละวัน เดือน ปี เพื่อให้งานนั้นสำเร็จได้โดยไร้ซึ่งข้อผิดพลาดในการทำงาน

3.หัวหน้างานหรือผู้นำจะต้องใช้คนให้เหมาะสมกับงานในทีมและสามารถฝึกให้ลูกน้องทำงานได้หลากหลาย เพื่อทดแทนในกรณีคนขาดหายไป

4.หัวหน้างานหรือผู้นำ ต้องสอนงานเป็น พูดเป็น สื่อสารเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำหรือหัวหน้า (สำหรับการพูด การสื่อสาร การสอน เป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้ครับ ) แต่สำหรับการสื่อสาร 3 สิ่งที่ไม่ควรมีในทีมก็คือ 

4.1 ทำไม่ได้ 

4.2 ไม่มีเวลา 

4.3 ไม่ใช่หน้าที่

5.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องมีความ ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อองค์กร และไม่ควรใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง

6.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องแก้ไขปัญหารอบด้านเก่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในงานหรือปัญหาส่วนตัวของลูกน้อง

7.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกน้องได้ในเรื่องงานและเรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญ

8.หัวหน้างานหรือผู้นำจะต้องมีการประเมินผลอย่างเป็นธรรม ไม่ลำเอียง โดยดูจากผลการทำงาน และ พฤติกรรมการทำงาน และต้องมีการส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องให้เติบโตยิ่งขึ้นไป

9.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องทราบเรื่องของการฝึกอบรมและพัฒนา เพราะมันเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกน้องเราเก่งขึ้น

10.หัวหน้างานหรือผู้นำต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ และเพื่อเป็นการสร้างศรัธราต่อองค์กรและลูกน้อง

แล้วคุณละขาดข้อไหนบ้าง หรือ ต้องเพิ่มข้อไหนบ้าง

เม้นท์ได้นะครับ

แต่หากเป็นหัวหน้าที่ดีแล้ว ก็ขอให้เป็นหัวหน้าที่ดีต่อไปนะครับ

แต่เดี่ยวก่อน ขอเพิ่มอีกข้อ

11.หัวหน้างาน อย่าเป็นหมอเฟสบุ๊ค เอ๊ะข้อนี้คืออะไรหมายถึงอะไร จะไปพูดในห้องสัมมนาหากมีโอกาสได้พบกัน

และหากทุกท่านแชร์ต่อก็ขอบคุณครับ

ถ้าหากอยากจะฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาหัวหน้างานให้ทันต่อยุค 4.0 ก็สามารถจะพัฒนาตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อลูกน้องและองค์กรในเชิงคิดบวกแบบสร้างสรรค์

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการควบคุม สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน  

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการสอนและการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกน้อง 

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 

-เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเข้าใจในการนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมไปใช้ในการบริหารงาน

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

09.00น.-10.30น. หลักการบังคับบัญชาของหัวหน้างานต่อลูกน้องเชิงบวกอย่างแบบสร้างสรรค์

เทคนิคการสั่งการ,มอบหมายงานควบคุมงานและติดตามงานของหัวหน้างาน

การแก้ไขปัญหารอบด้าน  

10.45น.-12.00น. การวางแผนงานและการตั้งเป้าหมายของหัวหน้างาน

เทคนิคการพูดการสื่อสารของหัวหน้างาน

การสอนงาน,รูปแบบการสอน,เทคนิคการประเมินผลงาน

13.00น.-14.30น. การนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมไปใช้ในการบริหารงาน

การให้คำปรึกษาและการควบคุมดูแลการทำงานของลูกน้อง

การบริหารเวลาของหัวหน้างาน

การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของหัวหน้างาน

14.45น.-16.30น. เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของหัวหน้างาน เช่น 5ส. Kaizen

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดีรอบทิศ360องศา

ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานในองค์กรที่จะได้ขึ้นเป็นหัวหน้างาน,หัวหน้างาน

ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

รูปแบบ

บรรยาย,Workshop

การประเมินผล

Pre-Test / Post-Test 

จัดฝึกอบรมโดย เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้ 

สนใจโทร 0814262862,0909659106

LINE: Trainer_are 

LINE@:ateathailand 

www.attrainingcourse.com,www.ateathailand.com 

เพจ1:เอทีเทรนนิ่ง-รับจัดฝึกอบรมและกิจกรรม

เพจ2:เทรนเนอร์อ้า-รับจัดกิจกรรม Team Building และ Safety Day 

เพจ3:เอ.ที.เอ็กเซลเล้นท์ แอนด์ แอคทิวิตี้-รับจัดฝึกอบรมและกิจกรรม 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 60,117